Lotus op kamp Lotus op kamp

Reglement

Backpack

ARTIKEL 1
Lotus Bakeries België NV (hierna “Lotus”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer 0421.694.038 organiseert een spaaractie met aankoopverplichting, “Spaaractie Lotus op kamp 2017”, die start op 1 januari 2017 en eindigt op 31 mei 2017 om middernacht. Deze spaaractie speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. De spaaractie wordt niet geassocieerd met Facebook noch kan Facebook verantwoordelijk worden geacht voor de organisatie van deze spaaractie.

ARTIKEL 2
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze spaaractie. De spaaractie heeft betrekking op de volgende producten uit het gamma van Lotus (hierna “Deelnemende Producten”): 

  • Deelnemende Producten uit het gamma Lotus Speculoospasta: Original Speculoospasta 200g, 400g, 720g en Crunchy Speculoospasta 400g, 700g;
  • Deelnemende Producten uit het gamma Lotus Speculoos:  Speculoos XL 2stx12, Speculoos Pocket 2stx8, Speculoos Pocket 2stx12, Speculoos 700g, Speculoos 250g, Speculoos 1kg, Speculoos 6 granen 2stx10, Speculoos 6 granen 2stx18, Speculoos met chocolade 3stx7

ARTIKEL 3
Ouders of voogd zijn verantwoordelijk voor de deelname van minderjarigen. De deelname aan deze spaaractie is mogelijk indien de deelnemer woonachtig is in België.

ARTIKEL 4
Lotus behoudt zich het recht voor om de correcte naleving van dit reglement te controleren en om een persoon van deelname aan deze spaaractie uit te sluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de spaaractie. Lotus behoudt zich het recht voor om foto’s en/of commentaren die schadelijk zijn voor haar imago of in strijd met de openbare orde en de goede zeden te verwijderen van haar Facebook pagina (www.facebook.com/lotusbakeriesbelgium).

ARTIKEL 5
Via de actiestickers op de Deelnemende Producten, de Lotus nieuwsbrief, de Lotus Vrienden website (www.lotusbakeries.be) en de Lotus Facebook pagina (www.facebook.com/lotusbakeriesbelgium) worden Lotus Vrienden opgeroepen om deel te nemen aan de “Zomerkamp” spaaractie. Er kan enkel gespaard worden voor in België gevestigde en actieve jeugdbewegingen. Deelname aan de spaaractie kan per lokale afdeling van de jeugdbeweging. Op de Deelnemende Producten Lotus Speculoospasta en Lotus Speculoos zal een sticker met een unieke code staan gedurende 14 (veertien) weken verspreid over de periode van 1 januari 17 tot en met 27 mei 2017 of tot zolang de voorraad strekt. Het doel van de spaaractie is om door het ingeven van zoveel mogelijk unieke codes op www.lotusopkamp.be voor zoveel mogelijk potten Lotus Speculoospasta te sparen voor een jeugdbeweging naar keuze. De codes moeten ingegeven worden uiterlijk op 31 mei 2017 om middernacht. De opdracht luidt: “Doe mee aan de Lotus op kamp spaaractie: geef je unieke code in op www.lotusopkamp.be en spaar voor zoveel mogelijk potten Lotus Original Speculoospasta 400g om mee te nemen op zomerkamp.”

Een geldige deelname aan de spaaractie vereist dat volgende gegevens correct worden ingegeven op de voorbehouden velden van de actiewebsite www.lotusopkamp.be 

  • Naam en voornaam van de verantwoordelijke van de jeugdbeweging;
  • Naam van de jeugdbeweging en de afdeling van de jeugdbeweging;
  • Privé-adres van de verantwoordelijke van de jeugdbeweging.

Per 10 (tien) ingezonden unieke codes, ontvangt de jeugdbeweging 1 (één) gratis bon voor 1 (één) pot Lotus Original Speculoospasta 400g. De gratis bon(nen) wordt/worden voor 30 juni 2017 via de post verzonden naar de jeugdbeweging op het door hen opgegeven adres. De verzendingskosten worden gedragen door Lotus.

Er kan voor maximum 200 (tweehonderd) potten Lotus Original Speculoospasta 400g per jeugdbeweging gespaard worden.

Bij overmacht of bij uitputting van de gratis bonnen behoudt Lotus zich het recht voor om deze bon te vervangen door een artikel met gelijke waarde of grotere waarde. De deelnemer zal hiervan niet vooraf op de hoogte worden gebracht.

ARTIKEL 6
Lotus en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze spaaractie zouden dienen te worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd wegens overmacht of andere redenen buiten de wil om van Lotus. Lotus behoudt zich het recht voor om de actietermijn te wijzigen.

ARTIKEL 7
Lotus kan niet aansprakelijk gesteld worden de juistheid van de aan haar door de deelnemer verstrekte gegevens noch voor gebeurlijke ongevallen of enige vorm van schade die (on)rechtstreeks verband houdt met deelname aan deze spaaractie en/of de gespaarde potten Lotus Speculoospasta.

ARTIKEL 8
Uitgezonderd het geval voorzien in de artikelen 5, 11 en 14, zal er aan de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de spaaractie, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 9
De organisatoren van deze spaaractie behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de spaaractie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10
Lotus en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de potten Lotus Original Speculoospasta 400g in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen tijdens deze overhandiging, voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 11
Door het louter deelnemen aan deze spaaractie verklaart de deelnemer dit reglement gelezen te hebben en te aanvaarden zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Elke klacht in verband met deze spaaractie moet schriftelijk verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van Lotus, binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de spaaractie met vermelding van “Spaaractie Lotus Speculoospasta op zomerkamp”. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend die buiten de termijn vallen of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 12
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Lotus elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze spaaractie te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

ARTIKEL 13
Dit reglement is vrij consulteerbaar op de website www.lotusopkamp.be. De deelnemers kunnen door een klik op de link “Actiereglement”, het reglement openen. De deelnemers die een bijkomend exemplaar van huidig reglement wensen te ontvangen, kunnen dit bij Lotus schriftelijk aanvragen via e-mail naar consumerbelux@lotusbakeries.com met vermelding van “Spaaractie Lotus Speculoospasta op zomerkamp”. In de aanvraag moet aangegeven worden of men het reglement elektronisch of op papier wil ontvangen. Als de deelnemer het elektronisch wil ontvangen, moet hij een e-mailadres verstrekken. Als hij het op papier wil ontvangen moet hij bij zijn aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe voegen.

ARTIKEL 14
Lotus hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers. De gegevens van de deelnemers zullen verwerkt worden voor de uitvoering van de actie in een gegevensbank en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door Lotus. De persoonsgegevens van de deelnemers aan de spaaractie worden niet verzameld door Facebook noch doorgegeven door Lotus aan Facebook. Beheerder van de gegevensbank: Lotus Bakeries België, waarvan de zetel gevestigd is Gentstraat 52, 9971 Lembeke met BTW nummer BE 0421.694.038. Lotus kan deze gegevens doorgeven aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen van de Lotus-groep en aan business partners van vennootschappen van de Lotus-groep. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen het gebruik voor direct marketing doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft elke deelnemer het recht om de verwerking van diens persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken door een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso-kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Lotus Bakeries België NV, Gentstraat 52, 9971 Lembeke.

ARTIKEL 15
De volledige kosten voor de deelname aan de spaaractie (telefoon, internetverbinding,..) zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van Lotus. De gespaarde producten kunnen niet ingeruild worden tegen hun waarde in geld of andere voordelen in natura.

ARTIKEL 16
Lotus kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. Lotus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de spaaractie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Lotus doet haar best om haar Facebook pagina (www.facebook.com/lotusbakeriesbelgium) alsmede de door haar aangeboden diensten op deze pagina, waaronder de Facebook post van deze spaaractie, online en veilig te houden.

ARTIKEL 17
Lotus kan deze overeenkomst of een recht of verplichting uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan enige derde zonder de toestemming van de deelnemer.

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van dit reglement heeft geen invloed op de overige bepalingen van dit reglement die onverminderd geldig en van kracht blijven.

Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enige betwisting omtrent dit reglement en/of deelname aan deze spaaractie zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent exclusief bevoegd hiervan kennis te nemen.